Overblijven en BSO

Overblijven

Het bestuur van VPCO De Viermaster is verantwoordelijke voor het overblijven (tussenschoolse opvang) op de school. Het bestuur hecht grote waarde aan de kwaliteit van het overblijven, omdat dit in het belang is van uw kind(eren).

De school is in het bezit van een door het bestuur vastgesteld overblijfreglement. In dit reglement zijn de taken,  
bevoegdheden, de organisatie en verantwoordelijkheden geregeld. Ook zijn de inschrijvingen en kosten vastgelegd.


De oudergeleding van de medezeggenschapsraad van de school heeft zijn instemming aan het reglement verleend.
De overblijfcommissie  draagt zorg voor het overblijven.  Het overblijven gebeurt door ouders die hiervoor een in het reglement vastgestelde vergoeding krijgen.
Het bestuur heeft de wettelijke aansprakelijkheid van de ouders die met het toezicht van de kinderen belast zijn geregeld.      
Hiervoor is collectief een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten bij de Besturenraad voor christelijk onderwijs.
Het bestuur draagt er zorg voor dat de ouders/vrijwilligers die belast zijn met het overblijven hiervoor een passende scholing
ontvangen. Deze wordt jaarlijks door het bestuur van VPCO De Viermaster centraal aan alle scholen aangeboden.

Hoe werkt het overblijven op school?
Het hele jaar door kunnen kinderen tussen de middag op school overblijvenOuders kunnen hun kind opgeven voor een vaste dag of vaste dagen. Als uw kind deze dag niet hoeft over te blijven, verwachten wij dat u hen afmeldt. Dit kan per telefoon of per mail.

Kinderen die incidenteel overblijven kunnen aangemeld worden via e-mail. Het e-mailadres voor het overblijven is: overblijven@destifthorst.nl.

Het overblijven vindt in de hal van de school plaats onder begeleiding van een aantal overblijfkrachten. De kinderen eten en drinken samen en gaan daarna lekker buiten spelen. Om 12.50 uur worden de kleuters vast naar binnen gebracht. De andere kinderen blijven buiten spelen tot de bel gaat. 

Tijdens het overblijven wordt er gezamenlijk gegeten en de maaltijd wordt begonnen en geëindigd met een gebed. De kinderen nemen hun eigen eten en drinken mee. In de hal staat een koelkast waar de kinderen hun eten en drinken eventueel koel kunnen bewaren. 

Wat kost het overblijven op school?
De kosten voor het overblijven bedragen € 1,30  per kind per keer. Dit geld kan gewoon met uw kind worden meegegeven.

Wanneer er sprake is van structureel overblijven, dan kunt u de volgende kaarten kopen:

10 keer overblijven - € 12,00

40 keer overblijven - € 40,00 ( een schooljaar heeft 40 weken, dit komt dus neer op het hele jaar, elke week één dag overblijven).

U kunt ook een jaarkaart kiezen voor onbeperkt overblijven:

1 kind - € 130,00

2 kinderen - € 250,00

3 kinderen - € 360,00
Betalingen voor overblijfkaarten kunt u doen via de bank op de rekening van de ouderraad IBAN.nr. NL86RABO 01347.36.842  onder vermelding van ‘overblijven + naam kind/groep’.

Onze vaste overblijfkrachten zijn mw. M. den Hartog, en mw. E. Veer, mw. C. van Ginkel en mevr. W. Römers.

Aanspreekpunt voor het overblijven is mw. Veer (overblijfkrachten) of juf van Bellen(school). 

Ons overblijfreglement:

overblijfreglement nov.2015

BSO

Voor de buitenschoolse opvang werken wij samen met:

BSO  Het Borghonk

De Viermaster werkt samen met het Christelijk Kindercentrum “Het Borghonk”. Het Borghonk biedt opvang voor kinderen van 0 tot 12 jaar. Er wordt gewerkt met twee groepen “De Hummel” voor kinderen van 0 tot 4 jaar en BSO “Het Honk” voor kinderen van 4 tot 12 jaar. Het Honk is voor buitenschoolse opvang en vakantieopvang. Tevens wordt voorschoolse opvang verzorgd vanaf 7.30 uur.

Zie ook voor meer informatie:  http://www.hetborghonk.nl/

DOL FIJN

Via De Viermaster heeft onze school ook een convenant afgesloten met BSO “DOL FIJN” uit Barneveld. Het gaat hier om gastoudergezinnen. DOL FIJN wil waarborgen dat gastoudergezinnen gezocht worden die zoveel mogelijk aansluiten bij de identiteit, de  normen en de waarden van de thuissituatie van de kinderen waarvoor opvang is gewenst. DOL FIJN biedt ook over andere buitenschoolse opvang aan.

Zie ook voor meer informatie: www.dolfijnkinderopvang.nl

 

Nieuws

groep 6 en de boomplantdag
Startdienst CBS De Stifthorst
Er komt muziek de school binnen!
Vossenjacht op 29 augustus 2021
Meer nieuws